Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Centrum Usług Wspólnych w Barwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Barwicach .

  • Data publikacji strony internetowej: 2012-04-19.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:

  • część dokumentów nie jest dostępna cyfrowo, gdyż powstała na podstawie skanów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-14 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Deklarację poddano przeglądowi dnia 2024-03-28. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • widoczny fokus;
  • wyróżnione odnośniki;
  • ułatwienia dostępu, tj. możliwość zmiany wielkości czcionki i wersji dla niewidzących.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Szymańska., mail: koordynator@dostepnosci.pl . Kontaktować można się także telefonicznie: 795-939-808. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Centrum Usług Wspólnych w Barwicach, ul. Pomorska 3, 78-460 Barwice.

Miejsca parkingowe: przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny, na którym nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia: budynek jest dwupiętrowy. Wejście główne do budynku zostało wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. do wejścia prowadzą schody z poręczami po obu stronach.

Dostępność komunikacyjna budynku: budynek ma dwa piętra. poszczególne kondygnacje połączone są schodami. pomieszczenia Centrum Usług Wspólnych znajdują się na parterze budynku. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Podmiot nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym/psem przewodnikiem.

Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących

Komunikacja osób niesłyszących lub słabosłyszących: podmiot nie posiada pętli indukcyjnych. W podmiocie nie można skorzystać z usługi tłumacza języka migowego. Zgłoszenie o potrzebie zapewnienia usługi tłumacza języka migowego dokonuje się poprzez złożenie "Wniosku o zapewnienie dostępności" i wysłanie go na adres siedziby podmiotu lub na adres e-mail: sekretariat.zago2um.barwice.pl

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

62 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o braku dostępności

27 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

106 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o zapewnienie dostępności

27 KBPobierzPodgląd pliku